سوالات متداول سهامداران
هدف از ایجاد وب سایت ایده بورس چیست ؟

هدف از نگارش و راه اندازه وب سایت ایده بورس عمدتا شامل موارد ذیل است :
1- ارائه خدمات مناسب و قابل اتکای افزایش سرمایه به ناشرین و سهامداران آنها .
2- تسهیل روابط بین ناشرین و سهامداران آنها .
3- جمع آوری اطلاعات سهامداران و ارائه آن به ناشرین در جهت ارائه خدمات مناسب آتی به آنها .
4- ارائه گواهینامه حق تقدم افزایش سرمایه با کیفیت به سهامداران در فالب فایلهای pdf با قابلیت ذخیره و یا پرینت.
5- ثبت اعلام مشارکت سهامداران در افزایش سرمایه به همراه قابلیت دریافت مدارک آنها .
6- ارائه دسترسی مناسب به ناشر جهت دریافت اطلاعات و مدیریت سهامدران خود .

سوالات اختصاصی شرکت ها
فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌(كفرا)
4- اطلاعات تماس شرکت فرآورده هاي نسوز ایران ؟

آدرس : اصفهان - کیلومتر 52 جاده اصفهان مبارکه
کد پستی : 8484143791
تلفن تماس اداره سهام : 03152543740

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت فرآورده هاي نسوز ایران :

بسمه تعالی
آگهی پذیره نویسـی افزایش سرمایه شرکت فرآورده هاي نسوز ایران (سـهامی عام) ثبت شده به شمارة 16503 وشناسه ملی 10100592890
به اطلاع می رسانـد به اسـتناد مصوبـۀ مجمع عمومی فوق العاده شرکت فرآورده هاي نسوز ایران سهامی عام، مورخ 21/09/1400 و مجوز شمارة 166-800881/004مورخ 23/08/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار ، مقرر گردید سـرمایۀ شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 800،000،000،000 ریال به مبلغ 2،000،000،000،000 ريال ،منقسم به 2،000،000،000سهم 1,000 ریالی به شرح زیر افزایش یابد:
1. سرمایه فعلی شرکت : 800،000،000،000 ريال
2. مبلغ افزایش سرمایه :1،200،000،000،000 ريال
3. مبلغ سرمایه پس از افزایش :2،000،000،000،000 ريال
4. ارزش اسمی هر سهم :1،000 ريال
5. تعداد سهام عرضه شده :1،200،000،000
6. نوع سهم : عادی با نام
7. محل افزایش سرمایه :افزایش سرمایه شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد:
• 1،200،000،000،000 ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،
8. موضوع افزایش سرمایه:
تکمیل طرح کارخانه آهک هیدراته و آهک دولومیتی و طرح توسـعه فرآوري مواد اولیه صـنعت نسوز جهت تولید انواع محصولات نسوز
9. به هر صـاحب سـهم، در ازاي هر 100 سهم متعلقه در تاریـخ21/09/1400 تعداد 150 حق تقدم خرید سهم جدید تعلق میگیرد. بـدیهی است تعداد دقیق سـهام و حق تقدم هاي متعلقه هر سـهم در گواهینامۀ حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهدشد.
10. سـهامدارانی کـه ظرف مـدت هفت روز از تاریـخ انتشـار آگهی به علت تغییر آدرس و یـا به هر دلیل، گواهینامـۀ حق تقـدم خود را دریافت ننمایند، میتوانند جهت دریافت گواهینامـۀ مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.
11. مهلت استفاده از حق تقدم در خریدسهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی میباشد.
12. سـهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شدة زیر اقدام نمایند:
• سهامـدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سـهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهاي سـهام جدید را تأمین نمیکند، میبایست ظرف مهلت مقرر بهاي سهام یا مابه التفاوت آن را از طریق شـناسه پرداخت که شامل کد ملی براي اشـخاص حقیقی و شـناسه ملی براي اشخاص حقوقی می باشد، به حساب شمارة 0102978484009 این شرکت نزد بانک صادرات شعبۀ نسوز کدشعبه 3755 واریز و رسـید بانکی مربوطه را به انضـمام گواهینامۀ حق تقدم خرید سـهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی اصفهان - کیلومتر 52 جاده اصفهان مبارکه کدپستی 43791-84841 شـرکت فرآورده هاي نسوز ایران ارسال نموده و یا مدارك را به آدرس اصفهان - کیلومتر 52 جاده اصفهان مبارکه کدپستی 43791-84841 شرکت فرآورده هاي نسوز ایران تحویل و رسید دریافت نمایند.
• سهامـدارانی که به موجب گواهینامۀ حق تقدم خریدسهام جدید، داراي مطالبات به میزان بهاي سهام جدید میباشند، میبایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی اصفهان - کیلومتر 52 جاده اصفهان مبارکه کدپستی 43791-84841شـرکت فرآورده هـاي نسوز ایران ارسـال نموده و یا مدارك را به آدرس اصفهان - کیلومتر 52 جاده اصـفهان مبارکه کدپستی 43791-84841 شرکت فرآورده هاي نسوز ایران تحویل و رسید دریافت نمایند. تذکر:عدم ارسال مستندات یادشده یا عدم واریز بهاي اسمی،به منزله عدم استفاده از حق تقدم می باشد .
13. در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سـرمایه، سهامداران میتوانند در مهلت تعیین شده براي پذیره نویسـی نسبت به واگذاري حق تقدم خود از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نمایند. با توجه به قـابلیت معاملـۀ مکرر حق تقـدم خریـد سـهام شـرکت، خریـداران نهـایی میبـایست قبـل از پایـان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز بهاي سهام جدید وارسال مستندات به شرح بند 12 اقدام نمایند.بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یادشده یا عدم واریز بهاي اسمی،سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.
14. حق تقدم سـهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود اسـتفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم هاي ایجاد شده، توسط شـرکت از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسـر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاري سهامداران منظور خواهدشد. نکات مهم:
• مسئولیت صحت و قابلیت اتکاي اطلاعات آگهی پذیره نویسی بر عهدة ناشر است.
• ناشر،شرکت تأمین سـرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشـر، مسـئول جبران خسارت وارده به سـرمایه گذارانی هسـتند که در اثر قصور، تقصـیر، تخلف و یا به دلیل ارائۀ اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضۀ اولیه که ناشی از فعل یا ترك فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند
• ثبت اوراق بهادار نزدسازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبـات سازمـان بورس و اوراق بهادار و شـفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلـۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوري ویا توصـیه و سفارشـی درمورد شـرکتها یا طرحهاي مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
• با توجه به زمان برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانـۀشرکت، این افزایش سـرمایه تا تاریخ برگزاري مجمع نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت نخواهد رسید .
تذکر: با توجه به عدم ثبت افزایش سـرمایۀشـرکت تا تاریخ برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه به دارندگان حق تقدم سود تعلق نخواهد گرفت.
• سایر افرادي که تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند جهت کسب اطلاعـات بیشـتر در خصـوص فعـالیت شــرکت، میتواننـد بـه سـایت اینترنـتی شــرکت بـه آدرس /http://www.irefco.irمراجعه و یا باشمارة تلفن 52543740-031 تماس حاصل نمایند. گزارش توجیهی هیئت مـدیره در خصوص افزایش سـرمایه، گزارش بـازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیۀ ثبت سـهام جدید درسایت اینترنتی شرکت به آدرس /http://www.irefco.ir وسیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس www.codal.ir در دسترس میباشد.

3-نحوه واریز مبلغ مربوط به افزایش سرمایه چگونه است ؟

3-سهامدارانی که تمایل به استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه دارند می بایست ، تا قبل از پایان مهلت پذیره نویسی حق تقدم افزایش سرمایه (از تاریخ 1400/09/28 لغایت تاریخ 1400/11/27 ) و با در نظر گرفتن شناسه واریز ( کد/شناسه ملی سهامدار) ، مبلغ اسمی حق تقدم افزایش سرمایه را (به ازای هر سهم 1،000 ریال ) به حساب نزد بانک صادرات به شماره 0102978484009 شعبه نسوز واریز و مدارک پرداخت را برای شرکت ارسال نمایند .

1- مهلت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه و واریز نقدی مبلغ پذیره نویسی چقدر است ؟

از تاریخ 1400/09/28 لغایت تاریخ 1400/11/27

شرکت کشاورزي و دامپروري ملارد شير(زملارد)
آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت کشاورزي و دامپروري ملارد شير :

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
آﮔﻬﯽ ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴـﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺎورزي و داﻣﭙﺮوري ﻣﻼرد ﺷﯿﺮ(ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم) ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎرة 2943 و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ 10101562211
ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧـﺪ ﺑﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﮥ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺎورزي و داﻣﭙﺮوري ﻣﻼرد ﺷﯿﺮ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم، ﻣﻮرخ 1400/10/04 و ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎرة 004/801574-163 مورخ 19/08/1400 ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ، ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪور ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﺒﻠﻎ 300,000,000,000 رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 800,000,000,000 رﯾﺎل، ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ 800,000,000 ﺳﻬﻢ 1,000 رﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ:
1. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ: 300,000,000,000رﯾﺎل
2. ﻣﺒﻠﻎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ: 500,000,000,000رﯾﺎل
3. ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺲ از اﻓﺰاﯾﺶ: 800,000,000,000رﯾﺎل
4. ارزش اﺳﻤﯽ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ: 1,000 رﯾﺎل
5. ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه: 500,000,000 ﺳﻬﻢ
6. ﻧﻮع ﺳﻬﻢ: ﻋﺎدي ﺑﺎ ﻧﺎم
7. ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ: اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺤﻞ و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ:
• 500,000,000,000 رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺎل ﺷﺪه ﺳﻬﺎﻣﺪاران و آورده ﻧﻘﺪي،
8. ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ:
اﺣﺪاث ﮔﺎوداري 000ر3 راﺳﯽ ﻣﻮﻟﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻼﯾﺮ
9. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻـﺎﺣﺐ ﺳـﻬﻢ، در ازاي ﻫﺮ 100 ﺳﻬﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ در ﺗﺎرﯾـﺦ 04/10/1400 ﺗﻌﺪاد 166 ﺣﻖﺗﻘﺪم ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد دﻗﯿﻖ ﺳـﻬﺎم و ﺣﻖﺗﻘﺪمﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻫﺮ ﺳـﻬﻢ در ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﮥ ﺣﻖﺗﻘﺪم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
10. ﺳـﻬﺎﻣﺪاراﻧﯽ ﮐـﻪ ﻇﺮف ﻣـﺪت ﻫﻔﺖ روز از ﺗﺎرﯾـﺦ اﻧﺘﺸـﺎر آﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ آدرس و ﯾـﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ، ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣـﮥ ﺣﻖﺗﻘـﺪم ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣـﮥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آدرس ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ 12 اﯾﻦ آﮔﻬﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
11. ﻣﻬﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖﺗﻘﺪم در ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ، 60 روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ آﮔﻬﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
12. ﺳـﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﻮد دارﻧﺪ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮارد ﺑﯿﺎن ﺷﺪة زﯾﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
• ﺳﻬﺎﻣـﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﻖﺗﻘﺪم ﺧﺮﯾﺪ ﺳـﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ، ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻮده و ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﻧﺎن، ﺑﻬﺎي ﺳـﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﻬﺎي ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت آن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷـﻨﺎﺳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺷـﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎرة 2400011000 اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﺷﻌﺒﮥ ﺷﻬﺮان وارﯾﺰ و رﺳﯿﺪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ اﻧﻀـﻤﺎم ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﮥ ﺣﻖﺗﻘﺪم ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ، ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖﺗﻘﺪم، ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷـﯽ ﺑﻪ ﻧﺸـﺎﻧﯽ اﺳـﺘﺎن اﻟﺒﺮز،ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻧﻈﺮآﺑﺎد،ﺑﺨﺶ ﺗﻨﮑﻤﺎن،ﻧﺮﺳـﯿﺪه ﺑﻪ روﺳﺘﺎي ﻧﺼﺮت آﺑـﺎد(ﺷـﻬﺮك ﮐﻮروش) اﻧﺘﻬـﺎي ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﺣﮑﻤﺖ، ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺸﺎورزي و داﻣﭙﺮوري ﻣﻼردﺷـﯿﺮ ﮐـﺪﭘﺴﺘﯽ 3334119162 ارﺳـﺎل ﻧﻤـﻮده و ﯾـﺎ ﻣــﺪارك را ﺑــﻪ آدرس اﺳـﺘﺎن اﻟﺒﺮز،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮآﺑﺎد،ﺑﺨﺶ ﺗﻨﮑﻤﺎن،ﻧﺮﺳـﯿﺪه ﺑﻪ روﺳـﺘﺎي ﻧﺼﺮت آﺑﺎد(ﺷﻬﺮك ﮐﻮروش) اﻧﺘﻬﺎي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﮑﻤﺖ، ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺎورزي و داﻣﭙﺮوري ﻣﻼردﺷﯿﺮ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ 3334119162 ﺗﺤﻮﯾﻞ و رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
• ﺳﻬﺎﻣـﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﮥ ﺣﻖﺗﻘﺪم ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ، داراي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺎي ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺿﻤﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﻖﺗﻘﺪم، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﻼم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ، ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷـﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮآﺑﺎد،ﺑﺨﺶ ﺗﻨﮑﻤﺎن،ﻧﺮﺳـﯿﺪه ﺑﻪ روﺳـﺘﺎي ﻧﺼﺮت آﺑﺎد(ﺷﻬﺮك ﮐﻮروش) اﻧﺘﻬﺎي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﮑﻤﺖ، ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺎورزي و داﻣـﭙﺮوري ﻣﻼردﺷـﯿﺮ ﮐـﺪﭘﺴﺘﯽ 3334119162 ارﺳــﺎل ﻧﻤـﻮده و ﯾـﺎ ﻣــﺪارك را ﺑــﻪ آدرس اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز،ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻧﻈﺮآﺑﺎد،ﺑﺨﺶ ﺗﻨﮑﻤﺎن،ﻧﺮﺳـﯿﺪه ﺑﻪ روﺳﺘﺎي ﻧﺼﺮت آﺑﺎد(ﺷﻬﺮك ﮐﻮروش) اﻧﺘﻬﺎي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﮑﻤﺖ، ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺸﺎورزي و داﻣﭙﺮوري ﻣﻼردﺷـﯿﺮ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ 3334119162 ﺗﺤﻮﯾﻞ و رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ:ﻋﺪم ارﺳﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪات ﯾﺎد ﺷﺪه ﯾﺎ ﻋﺪم وارﯾﺰ ﺑﻬﺎي اﺳﻤﯽ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
13. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘـﺬﯾﺮهﻧﻮﯾﺴـﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاري ﺣﻖﺗﻘﺪم ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﻣﮑﺮر ﺣﻖﺗﻘﺪم ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ، ﺧﺮﯾﺪاران ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺬﯾﺮهﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وارﯾﺰ ﺑﻬﺎي ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ وارﺳﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﻨﺪ 12 اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ارﺳﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪات ﯾﺎد ﺷﺪه ﯾﺎ ﻋﺪم وارﯾﺰ ﺑﻬﺎي اﺳﻤﯽ، ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
14. ﺣﻖﺗﻘﺪم ﺳـﻬﺎﻣﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر از ﺣﻖﺗﻘﺪم ﺧﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎره ﺳﻬﻢﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه، ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﺮﮐﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان ﻋﺮﺿﻪ و ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻓﺮوش ﭘﺲ از ﮐﺴـﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎري ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:
• ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﮑﺎي اﻃﻼﻋﺎت آﮔﻬﯽ ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪة ﻧﺎﺷﺮ اﺳﺖ
• ﻧﺎﺷﺮ، ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺣﺴﺎﺑﺮس، ارزش ﯾﺎﺑﺎن و ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﺷـﺮ، ﻣﺴـﺌﻮل ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاراﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻗﺼﻮر، ﺗﻘﺼـﯿﺮ، ﺗﺨﻠﻒ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اراﺋﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗﺺ و ﺧﻼف واﻗﻊ در ﻋﺮﺿﮥ اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺗﺮك ﻓﻌﻞ آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻀﺮر ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ.
• ﺛﺒﺖ اوراق ﺑﻬﺎدار ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺼﻮﺑـﺎت ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟـﮥ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺰاﯾﺎ، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﻮدآوري وﯾﺎ ﺗﻮﺻـﯿﻪ و ﺳﻔﺎرﺷـﯽ درﻣﻮرد ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﯿﺎﻧـﮥ ﺷﺮﮐﺖ، اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺠﻤﻊ ﻧﺰد ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ
ﺗﺬﮐﺮ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺛﺒﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻮد ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
• ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾـﺪ ﺣﻖﺗﻘﺪم ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان را دارﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﻪ آدرس malardshir.ir ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرة ﺗﻠﻔﻦ 09131291297 ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
• ﮔﺰارش ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﻣـﺪﯾﺮه در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ، ﮔﺰارش ﺑـﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿـﮥ ﺛﺒﺖ ﺳـﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﻪ آدرس malardshir.ir و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﺮان ﺑﻪ آدرس www.Codal.ir در دﺳﺘﺮس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

1- مهلت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه و واریز نقدی مبلغ پذیره نویسی چقدر است ؟

از تاریخ 1400/10/13 لغایت تاریخ 1400/12/12
تمدید مهلت از تاریه 1400/12/13 الی 1401/01/13

4- اطلاعات تماس شرکت کشاورزي و دامپروري ملارد شير ؟

آدرس : كرج٬جاده قدیم هشتگرد٬ سه راه سهیلیه٬ بعد از شهرک زعفرانیه ٬ نرسیده به شهرک کوروش ٬ انتهای خیابان حکمت

تلفن : ۰۲۶۴۵۳۱۳۴۳۹ -- ۰۲۶۴۵۳۱۳۴۶۲

امور سهام شرکت : ۰۲۶۴۵۳۱۳۴۵۸

ایمیل : [email protected]

3-نحوه واریز مبلغ مربوط به افزایش سرمایه چگونه است ؟

3-سهامدارانی که تمایل به استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه دارند می بایست ، تا قبل از پایان مهلت پذیره نویسی حق تقدم افزایش سرمایه (از تاریخ 1400/10/13 لغایت تاریخ 1400/12/12 ) و با در نظر گرفتن شناسه واریز ( کد/شناسه ملی سهامدار) ، مبلغ اسمی حق تقدم افزایش سرمایه را (به ازای هر سهم 1،000 ریال ) به حساب ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﺷﻌﺒﮥ ﺷﻬﺮان به شماره 2400011000 واریز و مدارک پرداخت را برای شرکت ارسال نمایند .

موضوع: تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه های اطلاعات، جهان اقتصاد و ابرار، با شماره های (به ترتیب)2809، 7758 و9360، در تاریخ 1400/10/12، مبنی بر مهلت پذیره نویسی عمومی حق تقدم های استفاده نشده به منظور تامین حقوق کامل سهامداران محترم و استناد مجوز شماره 038-801574/008 به تاریخ 1400/12/08سازمان بورس و اوراق بهادار، بدینوسیله اعلام میگردد، مهلت استفاده از حق تقدم سهام این شرکت به مدت 30 روز از تاریخ 1400/12/13 لغایت 1401/01/13 تمدید میشود.

شرکت سنگ آهن گهر زمین(کگهر)
اطلاعاتی ثبت نشده است
كارخانجات توليدي پلاستيران(پلاست)
1- مهلت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه و واریز نقدی مبلغ پذیره نویسی چقدر است ؟

1- مهلت پذیره نویسی 60 روز است که از تاریخ 1400/08/22 شروع و در پایان روز 1400/10/22 خاتمه میابد

2- مهلت زمان ارسال مدارک تا چه تاریخی است ؟

2- مطابق با قانون ، ناشر می بایست تا یک هفته پس از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به جمع آوری و اعمال مدارک پستی سهامداران اقدام نماید .

4- اطلاعات تماس شرکت كارخانجات توليدي پلاستيران ؟

آدرس : تهران- کیلومتر 14 جاده قدیم کرج- ایران خودرو - ابتدای خیابان زامیاد
کد پستی : 1386183454
تلفن تماس اداره سهام : 02144922528

موضوع: تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-093 مورخ 1400/06/03 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/07/27 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 57,600 میلیون ریال به‌مبلغ 500,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 442,400 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1400/10/22 لغایت تاریخ 1400/11/21 تعیین شده ست.

3-نحوه واریز مبلغ مربوط به افزایش سرمایه چگونه است ؟

3-سهامدارانی که تمایل به استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه دارند می بایست ، تا قبل از پایان مهلت پذیره نویسی حق تقدم افزایش سرمایه (از تاریخ 1400/08/22 لغایت تاریخ 1400/10/21 ) و با در نظر گرفتن شناسه واریز ( کد/شناسه ملی سهامدار) ، مبلغ اسمی حق تقدم افزایش سرمایه را (به ازای هر سهم 1،000 ریال ) به حساب نزد بانک آينده به شماره 0301727596007 شعبه زعفرانيه واریز و مدارک پرداخت را برای شرکت ارسال نمایند .

شرکت معدني و صنعتي گل گهر(کگل)
اطلاعات تماس

تلفن تماس : 41423403-034
نشانی در تهران : تهران خیابان دکتر فاطمی روبروي هتل لاله پلاك 273 شرکت معدنی و صـنعتی گل گهر(سـهامی عام)
کد پستی : 1414618551
نشانی در سيرجان : كيلومتر50 جاده شيراز
کدپستی 7814474310 (ساختمان 45)
صندوق پستي 78185/111

مهلت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه و واریز نقدی مبلغ پذیره نویسی چقدر است ؟

از 1400/12/15 لغایت 1401/02/14

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه

آگهی پذیره نویسـی
افزایش سرمایه شرکت معدنی و صـنعتی گل گهر(سـهامی عام)
ثبت شده به شمارة409 و شناسه ملی 10860515050
به اطلاع می رسانـد به اسـتناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده شرکت معدنی و صـنعتی گل گهر(سهامی عام)، مورخ 02/12/1400 و مجوز شمارة 231-836558/004 مورخ 18/11/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار ، مقرر گردید سـرمایه شـرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 100.000.000.000.000 ریال به مبلغ 200.000.000.000.000 ریـال، منقسم به 200.000.000.000 سهم 1.000 ریالی به شـرح زیر افزایش یابد:
1. سرمایه فعلی شرکت: 100.000.000.000.000ریال
2. مبلغ افزایش سرمایه: 100.000.000.000.000ریال
3. مبلغ سرمایه پس از افزایش: 200.000.000.000.000ریال
4. ارزش اسمی هر سهم: 1.000ریال
5. تعداد سهام عرضه شده: 40.000.000.000سهم
6. نوع سهم: عادي با نام
7. محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایۀ شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد:
• 40.000.000.000.000ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي،
• 60.000.000.000.000ریال از محل سود انباشته،
8. موضوع افزایش سرمایه:
جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهاي سرمایه پذیر
9. به هر صاحب سـهم، در ازاي هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 02/12/1400تعداد 40 حق تقدم خرید سهم جدید و تعداد 60 سهام جایزه تعلق می گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سـهام و حق تقدم هاي متعلقه هر سهم در گواهینامۀ حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.
10. سـهامدارانی کـه ظرف مـدت هفت روز از تاریـخ انتشـار آگهی به علت تغییر آدرس و یـا به هر دلیل، گواهینامۀ حق تقدم خود را دریافت ننمایند، میتوانند جهت دریافت گواهینامۀ مربوطه به آدرس مندرج در بند12 این آگهی مراجعه نمایند.
11. مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی میباشد.
12. سـهامداران محترمی که تمایل به اسـتفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شدة زیر اقدام نمایند:
سهامـدارانی که به موجب گواهی حق تقـدم خرید سـهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یـا مطالبات آنان، بهاي سـهام جدید را تأمین نمی کند، میبایست ظرف مهلت مقرر بهاي سـهام یا مابه التفاوت آن را ازطریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی براي اشخاص حقیقی و شناسه ملی براي اشخاص حقوقی می باشد، به حساب شمارة 3130005633712 این شـرکت نزد بانک سپه شعبۀ سیرجان کد 117 واریز و رسـید بانکی مربوطه را به انضـمام گواهینامـۀ حق تقـدم خریـد سـهام جدیـد، ظرف مهلت اسـتفاده ازحق تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران خیابان دکتر فاطمی روبروي هتل لاله پلاك 273 شرکت معدنی و صـنعتی گل گهر(سـهامی عام) کد پستی 1414618551 ارسـال نموده و یا مدارك را به آدرس تهران خیابـان دکتر فـاطمی روبروي هتـل لاله پلاك 273 شـرکت معدنی و صـنعتی گل گهر(سهامی عام) تحویل و رسید دریافت نمایند.
سهامـدارانی که به موجب گواهینامۀ حق تقدم خرید سهام جدید، داراي مطالبات به میزان بهاي سـهام جدید می باشند، میبایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سـرمایه، مراتب را با پست سفارشـی به نشانی تهران خیابـان دکتر فاطمی روبروي هتل لاله پلاك 273 شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام) کد پستی 1414618551 ارسال نموده و یا مدارك را به آدرس تهران خیابان دکتر فاطمی روبروي هتل لاله پلاك 273 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام) تحویل و رسید دریافت نمایند.
تذکر:عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهاي اسمی، به منزله عدم استفاده از حق تقدم می باشد.
13. در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سـرمایه، سـهامداران می توانند در مهلت تعیین شده براي پذیره نویسـی نسـبت به واگذاري حق تقدم خود از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معاملۀ مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی میبایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسـبت به واریز بهاي سهام جدید و ارسال مستندات به شرح بند 12 اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهاي اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.
14. حق تقـدم سـهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود اسـتفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم های ایجاد شده، توسط شـرکت از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصـل از فروش پس از کسـر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاري سهامداران منظور خواهد شد.
نکات مهم:
• مسئولیت صحت و قابلیت اتکاي اطلاعات آگهی پذیره نویسی بر عهده ناشر است.
• ناشر، شرکت تأمین سـرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشـر، مسـئول جبران خسارت وارده به سـرمایه گـذارانی هسـتند که در اثر قصور، تقصـیر، تخلف و یا به دلیل ارایه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترك فعل آن ها باشد، متضرر گردیده اند.
• ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبـات سازمـان بورس و اوراق بهـادار و شـفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلـۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوري و یا توصـیه و سفارشـی درمورد شـرکت ها یا طرح هاي مرتبط با اوراق بهـادار توسط سازمان نمی باشد.
• بـا توجه به زمان برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانـۀ شرکت، این افزایش سـرمایه تا تاریخ برگزاري مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.
تذکر: با توجه به عدم ثبت افزایش سـرمایۀ شـرکت تا تاریخ برگزاري مجمع عمومی عـادي سالیانه به دارندگان حق تقدم سود تعلق نخواهد گرفت.
سایر افرادي که تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند جهت کسب اطلاعـات بیشـتر در خصـوص فعـالیت شــرکت، میتواننـد بـه سـایت اینترنـتی شــرکت بـه آدرسwww.geg.ir مراجعه و یا با شمارة تلفن 88977261-021تماس حاصل نمایند.
گزارش توجیهی هیئت مـدیره در خصوص افزایش سـرمایه، گزارش بـازرس قـانونی در این خصوص و همچنین بیانیۀ ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.geg.ir و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس www.Codal.ir در دسترس می باشد.
هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام)

نحوه واریز مبلغ مربوط به افزایش سرمایه چگونه است ؟

سهامـدارانی که به موجب گواهی حق تقـدم خرید سـهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یـا مطالبات آنان، بهاي سـهام جدید را تأمین نمی کند، میبایست ظرف مهلت مقرر بهاي سـهام یا مابه التفاوت آن را ازطریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی براي اشخاص حقیقی و شناسه ملی براي اشخاص حقوقی می باشد، به حساب شمارة 3130005633712 این شـرکت نزد بانک سپه شعبۀ سیرجان کد 117 واریز و رسـید بانکی مربوطه را به انضـمام گواهینامـۀ ارسال نمایند
شماره شبا :
IR800150000003130005633712

شرکت بیمه پارسیان(پارسیان)
اطلاعاتی ثبت نشده است
تامین سرمایه خلیج فارس(تفارس)
اطلاعاتی ثبت نشده است
مجتمع جهان فولاد سیرجان(فجهان)
نحوه واریز مبلغ مربوط به افزایش سرمایه چگونه است

سهامدارانی که تمایل به استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه دارند می بایست ، تا قبل از پایان مهلت پذیره نویسی حق تقدم افزایش سرمایه (از تاریخ 1401/02/06 لغایت تاریخ 1401/04/03 ) و با در نظر گرفتن شناسه واریز ( کد/شناسه ملی سهامدار) ، مبلغ اسمی حق تقدم افزایش سرمایه را (به ازای هر سهم 1،000 ریال ) ببه حساب شماره ۲۲۸۹۰۷۰۴۴۶ این شرکت نزد بانک تجارت شعبه جهان فولاد سیرجان-کد۲۲۸۹۰ واریز و مدارک پرداخت را برای شرکت ارسال نمایند .

مهلت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه

مهلت استفاده : از 1402/09/02 لغایت 1402/11/01

اطلاعات تماس

نشانی تهران - میدان ونک-بزرگراه حقانی-بعد از چهار اره جهان کودک-خیابان شهیدی- نبش
کوچه ژوبین - پلاک ۲

کد پستی:۱۵۱۸۶۱۲۳۴۵

سایت اینترنتی شرکت به آدرس WWW.sjsco.ir

شماره تلفن 86083992-۰۲۱ داخلی260 و 261 و 262

تلفن گویا : 86085257-86084707-86083168-86085834-86086357-86084633-86083936 داخلی 1 واحد سهام و مجامع

البرز(البرز)
اطلاعاتی ثبت نشده است